Isibonelelo senkxaso sikarhulumente asinanto yokwenza nokumitha kwamantombazana

19th October 2023 0

Iziko labantwana i-Children’s Institute kwiDyunivesithi yaseKapa i-UCT, likhuphe ingxelo echazayo okokuba izinga lokukhulelwa kwabantwana abancinci lichatshazelwa kukunqongophala kwemfundiso ngokwabelana ngesondo, ucalu-calulo ngokwesini, kunye neenkonzo zokuzala (reproductive healths ervices) ezingekho mgangathweni.

Imbongi Yamanzi

26th September 2023 0

Imbongi Yamanzi ithi ayizange ikukhethe ukubonga koko kukubonga okwakhetha yona.