Kubulewe elinye itsha-ntliziyo eKapa

Itsha-ntliziyo lezindlu u Songezo Ndude. Iphoto sinikiwe
Hout Bay, Cape Town, Western Cape, South Africa

Kwisithuba nje esingaphaya kwenyanga, kuphinde kwabulawa itsha-ntliziyo ebelisilwela umhlaba nezindlu kwisixeko sase Kapa. U Songezo Ndude waye waswelekela esibhedlele emva kokudutyulwa ngamapolisa ngexesha loqhanqalazo ebelusilwela izindlu kwindawo yogobityholo yase Imizamo Yethu e Hout Bay. Loka Ndude waswelekela e Groote Schuur emveni kokudutyulwa ngembumbulu zerabha entloko ngamapolisa ecandelo logcwangco lwamapolisa oMzantsi-Afrika. Abahlali base Imizamo Yethu bebekhalazela ukuhamba ngonyawo lonwabu kweSixeko se Kapa ukubasikela amanxiwa emva kokutsha kwamatyotyombe wabo.

Uqhanqalazo lwaye lwabanodushe emveni kokuba amapolisa esebenzise izintywizisi ngaphambi kokuba abambe iqela labo babeqhanqalazo. Ingxelo zithi imbumbulu zerabha zaye zamchana entloko loka Ndude. Ukanti elinye itsha-ntliziyo lomhlaba nezindlu u Mthunzi ‘ Ras Moziah’ Zuma waye wagwintwa ngomhla we 28 kweka Canzibe emveni kokuba bethathe ngenkani umhlaba oseKhayelitsha kwilokishi yase Kapa baze bokha amatyotyombe kuwo

Lowo utyholwa ngokubulala uZuma waye waphuma ngebheyile ye R500 kwinkundla kamantyi yase Khayelitsha http://wwmp.org.za/elitsha/2017/06/28/otyholwa-ngokubulala-itsha-ntliziyo-lomzabalazo-womhlaba-ufumene-ibheyile/

Uye wenzelwa inkonzo yesikhumbuzo loka Ndude kulempela-veki siphuma kuyo

Icawe yesikhumbuzo ibibanjelwe kwiholo loluntu ngabahlali. Iphoto ithathwe ngu Mandla Mnyakama

 

” Isixeko seKapa sasithembisa ukuba sizakusika amanxiwa emva kokuba sitshelwe zizindlu kwaye sakuvuyela oko, kodwa eyona nto besiyifuna yindawo yokuhlala ephangaleleyo kuba kule ndawo silinde kuyo sihlala ebigxwayibeni. Saye sangenelela uqhanqalazo emveni kokubona ukuba asimameleki. Ukusweleka kuka Songezo makubangabi yeyona ndlela ekufuneka simameleke, kodwa ke elixesha lelona kufuneke simanyane singahexi kumabango ethu. Kutheni lento kufuneka sife phambi kokuba simameleke kwizinto ezingamalungelo wethu”, ubuze ngelitshoyo omnye wenkokheli zasekuhlaleni u Lungisa Bhezile.

Ukanti omnye wabahlali u Mbuyiseli Zakumbe uye wangqinelana noka Bhezile esithi bava kabuhlungu ngokushiywa ngu Ndude kwaye eyona nto iyakuphelisa ubuhlungu kukufumana izindlu ezisemngangathweni kwaye ezinombane. ” Uxolo alizukubakhona ingengenzeki lonto, igazi lika Songezo akufunekanga liwele phantsi”, utshilo loka Zakumbe.

Ozalana  no Songezo u Mkhululi Ndude uthe abazakuziphindezela koko amabango ebelwelwa ngu Songezo kufuneka baqhubeke bewalwela kuba eli tsha-ntliziyo belizinikezele kwimizabalazo yezindlu nokuphuculwa kwendawo abahlala kuyo.

Also read:  Urhulumente udilize izindlu kwindawo yogobityholo

U Mkhululi uye wagxeka kabukhali amapolisa ngendlela aye aziphatha ngayo eyifanisa nendlela amapolisa worhulemente omhlophe wengcinezelo ayesenza ngayo. Uthi amapolisa adubula kubaqhanqalazi ngaphandle kwesizathu ntoleyo eyabangela ukuba ulutsha luphindise ngamatye. Loka Ndude uye watyhola amapolisa ngempatho-gadalala ngexesha bebebanjwa.

” Babe sibiza ngemfene no kaffirs ngexesha babesibamba. Baye basibetha kodwa ke ngenxa yokuba kwakungekho mangqina akukho nto sinokuyenza”, utshilo u Mkhululi nogqibezele ngelithi banqwenela ukuba abo baphanda amapolisa ( Indepedent Police Directorate) baphande ukuba yeyiphi imbumbulu ethe yabulala umntakwabo.

U Sodolophu weSixeko u Patricia de Lille uye wacela abahlali base Imizamo Yethu ukuba bangayihoyi intetho yomphathiswa we ndawo zokuhlala kwiNtshona -Koloni u Bonginkosi Madikizela ngexesha ebesithi bazakususwa kulendawo bakuyo bayokulahlwa malunga ne 30km ukusuka e Hout Bay. Loka de Lille uthe ayisosigqibo sabo nabahlali eso.

Kodwa uSodolophu uthe bazukuqhubeka bebabeka ityala abo bazisikelayo amanxiwa ngaphandle komthetho okanye abame endleleni yokuba umasipala enze umsebenzi wakhe.

Indlela abulewe ngayo u Ndude ithe yakhumbuza abahlali base Imizamo Yethu ngendlela itsha-ntliziyo u Andries Tatane awabulawa ngayo ngexesha babeqhanqalazela inkonzo eziphucukileyo kurhulumente wasemakhaya. Loka Tatane ( 33) wadutyulwa ngamapolisa ngembumbulu zerabha phambi kwabendaba waze wasweleka emva kwemizuzu embalwa ngenyanga ka Tshazimpunzi kwidolophu yase Ficksburg eFreeystata ngonyaka ka 2011.

Amapolisa asixhenxe awayetyholwa ngokumphatha gadalala nokumbulala aye akhululwa yinkundla yenqila yase Ficksburg ngonyaka ka 2013.

 

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.