Ushicilelo lukanomathotholo oluthetha ngabahlolokazi base Marikana

Umzobo olusedongeni olusisikhumbuzo sokubulawa kwabasebenzi eMarikana. Indonda eyambhethe ingubo eluhlaza luphawu lwale nyikityha.
Rustenburg, North West, South Africa

Inyhikityha yokubulawa kwabasebenzi basemgodini eMarikana yathi yashiya abasebenzi abangamashumi amane anesine (44)bebhubhile. Ngomhla we 16 kwinyanga yeThupa kwathi kwabulawa abasebenzi base Lonmin abangamashumi amathathu anesine (34) ngamapolisa emveni kokuba benyanzelisa ukuba bahlawulwe amawaka alishumi elinesibini namakhulu amahlanu ( R12, 500). Ngaphaya kwamakhulu amabini (200) abasebenzi bathi benzekala kweyona nyhikityha yokufa kwabantu kuMzantsi-Afrika omtsha. Aba basebenzi babhubhayo bathi bashiya amakhosikazi, abazali nabantwana kwaye bonke aba bantu bebejonge kubo.

Abantu abangomama base Marikana beqhanqalaza. Ifoto ifunyenwe ku www.flickr.com

Isiqendu soshicilelo esingezantsi sijonga indlela abaphila ngayo nezithembiso ezathi zenziwa kubahlolokazi base Marikana. Esi siqendu senziwa ngonyaka ka 2014, kwiminyaka emibini emva kwenyhikityha yase Marikana.

 

Also read:  Umpathiswa wamapolisa uthi ufuna ukulwa ulwaphulo-mthetho eKapa

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.