Utitshala otyholwa ngokudlwengula umfundi uzakuphinde avele enkundleni

Abafundi baye baqhankqalaza ngexesha kuvela indaba zodlwengulo lomfundi ngumfundisi-ntsapho. Umfanekiso uthathwe ngu Phinda Kula

Limisiwe ityala lomfundisi-ntsapho wase Qhayiya otyholwa ngoku dlwengula nokukhomba ngompu umfundi wesi sikolo.

Hermanus, South Africa

Isebe lezemfundo eNtshona-Koloni liqhubela phambili namalungiselelo okuthatha amanyathelo kwizityholo zodlwengulo ezityatyekwa umfundisi-ntsapho kwisikolo samabanga aphakamileyo iQhayiya kwililokishi yaseZwelihle eHermanus. “Silisebe silindele nje ukuba akhululwe ngebheyile sikwazi ukuqhuba uphando ngakwizityholo ajamelene nazo” utshilo usomlomo kwisebe lemfundo kweliphondo unkosikazi uBronagh Hammond.

Letishala kulindeleke ukuba ibhotise kwakho phambi kwenkundla kamantyi eHermanus ngoLwesibi waleveki izayo umhla wamashumi amabini anethoba kule iphezulu nalapho kulindeleke ukuba ifake kwakho isicelo sebheyile. Kungokunje uselugcinweni lwamapolisa sukela ukubanjwa kwakhe emva kwesisiganeko kwinyanga ephelileyo. Umtyholwa unamashumi amane anesihlanu eminyaka ubudala logama ixhoba lineshumi elinesibhozo leminyaka ubudala. Kudizwa ukuba umtyholwa waxhwila lentwazana waze wayidlwengula ze kamva wayikhomba ngomkhonwekati.

Abafundi bavakalisa uloyiko ngezizityholo ngelithi oku kubangela ukuba baphile ubom bentshontsho kuba oku akuqali ukwehla kwesisikolo betyhola ukuba iziganeko ezikumila kunje zazikho kwityeli elingaphambili kodwa akukho bani waziyo ukuba zaphelela phi.

Okuvela kwezizityholo kwabangela ukuba imeko ingabintle kwesisikolo nekwakhokelela abazali ukuba benze imigushuzo phambi kwesikolo ngelivakalisa ukuba bafuna abantwana babo bakhuseleke xa bekwiziko lemfundo bafunde bengenamaxhala nanjengoko sele zisemnyango iimviwo zesiqigatha sonyaka.

Kananjalo isebe lithi liqhuba uphando kumarhe agcwele kumaqonga ezonxibelelwano malunga nokuzibandakanya zabafundisi-ntsapho, nkqu nenqununu kwiziganeko zokuncuma nabafundi. Isebe lithi kusekutsha kwesi sigaba ukuba lingaphefumla kwezizityholo. OkaHammond uthi isebe liyaqhuba ukunikezela ngenkxaso kwixhoba kuquka unyango lokuzama ukunyanga umphefumlo odandathekileyo.

 

Also read:  Abezempilo benza uvavanyo lwesifo sephepha kwizikolo zaseKhayelitsha

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.