Abadlali bamaqindi baseKhayelitsha baqhubela phambili nangona bengenazo izixhobo

Asemahle Sentile ezilolonga. Onke amafoto athathwe ngu Mzi Velapi

Umdlalo wamanqindi yeminye yemidlalo exatyisiweyo eKhayelitsha. Abadlali ababezintshatsheli njengoMzonke The Rose of Khayelitsha Fana, nemidlalo yamanqindi yabodidi elihlawulwayo edlalelwa eOR Tambo Hall eSite C zezinye zezinto ezibonakalisa ukuthandwa kwamanqindi kule lokishi.
Kodwa kuko onke oku, iKhayelitsha Boxing Academy, eyiyo yodwa eyi Academy eKhayelitsha ngokutsho kukaAyanda ‘Ginger’ Maphasa ayifumani nkxaso kwiSixeko saseKapa nakwisebe lezemidlalo. Ngexesha lodliwano-dlebe neElitsha kwindawo yokuziqeqesha kwale Academy eResource Centre eKhayelitsha kubonakele ukuba izixhobo zokuziqeqesha zinqongophele. Iiboxing bags ebezikhona bezintlanu qha.

“Sinamalungu angamashumi amathathu ananye. Abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibini badlalela ukuzonwabisa, ngelixa abanelishumi elinesithathu bedlalela ukungenela amakhuphiswano”, ucacise watsho loo kaMapasa noyinzalelwane yeMonti edume ngomdlalo wamanqindi.

Indawo yokuziqeqeshela bayifumana ngenxa yokuba omnye owayekhe wangumphathi weqela wayesebenzela iSixeko. Loo nto ithetha ukuthi banxusile kwaye bangakhutshwa nangaliphi na ixesha. “Ingaba bazibizela umlo ukuba bangasikhupha”, uqhule ngelitshoyo u ‘Ginger’.

IKhayelitsha Boxing Academy yathi yatshintshwa ukusukela kwiClub ukuba yiAcademy kuba babefuna ukunceda abadlali nangezinye izinto ezibalulekileyo ebomini babo.

Abadlali bamaqindi abancinci be Academy bevana amandla.

“Izinto ezinjengemfundo nokuziphatha zibalulekile kubadlali”, utshilo uAyanda.

Le Academy isebenzisana nezamanqindi zeYunivesithi yaseNtshona Koloni. Abadlali ababini abaphuma kwiAcademy baye bafumana ukuncedwa ngezemfundo yile dyunivesithi, uAsemahle Sentile ngomnye wabo bathi banethamsanqa lokufumana ukuncedwa ngemali youkufunda. “Ndenza unyaka wam wokuqala kwizifundo zeBA”, utshi lomdlali wamanqindi owaqala eseneminyaka emithandathu ukudlala amanqindi. “Ndadibana nalo mdlalo ngenxa yabakhuluwa bam ababedlala amanqindi kudidi lwabangahlawulelwayo, kodwa bewuthanda”, utshilo uSentile oneminyaka engamashumi amabini.

USentile ebeziqeqeshela umdlalo weentshatsheli ozakubanjelwa eThekwini, ngomhla we-28 Juni, eThekwini.

Umqeqeshi u Ayanda ‘Ginger’ Mapasa ebonisa umdlali omncinci indlela yokubetha ipunching bag.

Omnye umdlali ophambili waleAcademy uOnke Cephe oneminyaka engamashumi amabini ananye uthi umdlalo wamanqindi ubangcina bekhuselekile kwaye bekude kuneziyobisi. “Sihlala sixakekile ngulo mdlalo, nomqeqeshi wethu usikhathalele kwaye uyixabisile imfundo, kuba soloko esikhuthaza”, utshilo lo kaCephe.

Aba badlali babini bangqinelana ngelokuba ukushokoxeka kwezixhobo zokudlala ngoyena mceli-mngeni abajongene nawo kule Academy.

“Abo bangakwaziyo ukuqhubekela phambili kwezemfundo ngelixa bedlala sibakhuthaza ukuba badlalele ukungenela udidi lwabahlawulwayo”, uqwele ngelitshoyo umqeqeshi u ‘Ginger’.

Also read:  Urhulumente waseMpuma Koloni umemelela ubambiswano ngelixesha lolwaluko

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.