Kubulewe elinye itsha-ntliziyo nenkokheli yabo balwela umhlaba eKapa

U Philela Gilwa ebeyinkokheli yabo bathatha umhlaba ngenkani e Khayelitsha e Kapa. Ifoto ithathwe kwikhasi lika Facebook wakhe
Khayelitsha, Cape Town, Western Cape, South Africa

Omnye wamatsha-ntliziyo nenkokheli yabo bathatha umhlaba ngenkani kude kufuphi nenkundla ka mantyi wase Khayelitsha uye wabulawa kule mpela-veki siphuma kuyo. U Philela Gilwa, 23 uye wahlatywa wasweleka ngoMgibelo ebusuku. Ngokwengxelo yekhasi lase Kilombo Village uPhilela ” uwele ekreleni waye wabulawa ngamadoda ayejiwuzisa izinkempe”.

Lo kaGilwa ebeyinkokheli yabo bahlala kwizindlu ezingasemva e Town 2 kwilokishi yase Khayelitsha eKapa nalapho baye bathatha umhlaba omalunga ne 120, 000 square metres ( umgama olingana namabala ombhoxo ayi 12) baze bazisikela amanxiwa baze bayithiya ukuba yi Zwelethu le ndawo. Oku kungaphambi kokuba bakhutshwe ngetshova ngamapolisa ka masipala weSixeko se Kapa.

U Philela ungowesibini kumatsha-ntliziyo nenkokheli zabahlali abathathe umhlaba ngenkani abathe babulawa. Ngomhla we 28 ku Canzibe u Mthunzi ‘ Ras Moziah’ Zuma waye wabulawa ngokudutyulwa emveni kokuba bevale indlela edlula ngakulomhlaba bebewuthathe ngetshova. Ngokwengxelo ye GroundUp wathi u Zuma ezama ukucacisela umqhubi wemoto ukuba kwenzeka ntoni, suka waphuma umqhubi wathulula ngembumbulu kulo ka Zuma http://wwmp.org.za/elitsha/2017/06/28/otyholwa-ngokubulala-itsha-ntliziyo-lomzabalazo-womhlaba-ufumene-ibheyile/

Kwesinye isehlo esifanayo itsha-ntliziyo nenkokheli yoluntu u Songezo Ndude waye wadutyulwa ngamapolisa ngexesha babeqhankqalazela izindlu kwindawo yogobityholo eHout Bay http://wwmp.org.za/elitsha/2017/07/12/kubulewe-elinye-itsha-ntliziyo-ekapa/

Abo babandanyekayo kulindeleke ukuba babanjwe kwamsinyane.

Also read:  Baxhotyisiwe abathandana besisini esinye eMonti

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.