Imbongi eneziphiwo ezininzi ithi ifuna uluntu lufunde ukuzimela

Landiso Magqaza owaziwa ngelika Hlalutjah. Umfanekiso uthathwe kwikhasi uFacebook.

“Ubulungisa kuluntu ayonto yasini sithile, bubuntu, sisidima nokuzithanda.”

Ukuziqhelisa ukufunda iincwadi kuncedisa ingqondo yomntu kuphuhlise ulwimi kwaye incedisa nokubhala, uLandiso Magqaza owaziwa ngelika-Hlalutjah ngomnye wabantu aba bubungqina boku. Lo kaMagqaza uzalelwe e-Kapa waze wakhulela eHout Bay. Wenza izifundo zakhe eziphakamileyo eNdamase Senior Secondary, eNgqeleni, apho afunde khona ukubhala, waze wazibandakanya nezifundo Zembali esengumfundi.

Waqala ukubhala kwindibano yeNdamase Poetry eskolweni, iqonga lababhali, kunye nabadlali beqonga. Kulapho uthando loncwadi lwaqala khona, kwaye ukuthazwe zizifundo zeMbali ukubhala ngesiXhosa nangembali.

Oku kwaphembelela isigqibo sakhe sokwenza izifundo ngeMbali nezifundo zobuNtatheli kwi-Yunivesithi i-Rhodes apho enza khona izifundo zeMasters ngembali yomculo nosasazo lweMaskandi kuMhlobo Wenene fm ukusukela ngonyaka ka 1985 ukuya ku-2015.

UHlalutjah ngumbhali, umtoliki kodwa ugxile kakhulu kwimibongo. Imibongo kaHlalutjah igxininise kwimbali, nokubaluleka kozazi.  “Ubulungisa kuluntu ayonto yasini sithile, bubuntu, sisidima nokuzithanda.”

Enye yomibongo ka Hlalutja. Ithathwe kwikhasi lakhe lika Youtube.

Ezinye izinto ezinegalelo kumsebenzi wobugcisa nohlobo aqiqa ngalo uHlalutjah yinkolo yakhe yobuRasta. Kulapho abone khona ukubaluleka kolwazi lwembali nokuthanda ukukuthaza abantu ngokuzimela.

Ukuphakanyiselwa phezulu kweencwadi ezibhalwe ngesiNgesi kuluntu kuvamile oku kubangela ingxaki engumceli-mngeni ekubhaleni kolwimi lwenkobe

uHlalutjah uphawula ukuba oku kwenza abantu bangafuni ukufunda isiXhosa, lo kaNdima uqale i-blog “Indlwana” apho abhala khona ngesiXhosa. “Sinzima isiXhosa kwaye sinesigama esinzima. Kodwa kweyam imibongo ndiye ndifake nenguqulelo yesiNgesi ngenxa yabantu abamamela imibongo yam abangathethi ulwimi lwesiXhosa.”

Umbongo ka Hlalutjah ngexesha le Covid-19 nokuvalwa kwelizwe. Ithathwe ku Youtube.

 UHlalutjah uphawule ukuba ubuchwephesha namaqonga onxibelelwabo zezona zinto eziphuhlisa ulwimi lwesiXhosa kuluntu jikelele nomsantsha othile kwikhasi uYoutube ukuze imiyalezo ingapheleli kuphela kwabo bathetha ulwimi lwesiXhosa.

Umqweno kaHlalutjah malunga noluntu kukuthaza uluntu ukuba luzimele, kwaye lungazoyamanisi nabasemagunyeni. Uthe izinto mazingalungi kuba kutsho urhulumente. “Akufunekanga uluntu lulahlakesiwe, ukuba umthetho awulunganga, masingoyiki ukuthi oku noku akulunganga.”

Copyright policy

Creative Commons LicenceThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Should you wish to republish this Elitsha article, please attribute the author and cite Elitsha as its source.

All of Elitsha's originally produced articles are licensed under a Creative Commons license. For more information about our Copyright Policy, please read this.

For regular and timely updates of new Elitsha articles, you can follow us on Twitter, @elitsha2014, and/or become a Elitsha fan on Facebook.