Sigxekwa ngokuhamba kancinci iSixeko seKapa ukunceda abo bangamaxhoba emvula ezina ngamandla

11th August 2016 Unathi Tuta 0

Ukungabikho kwemingxunya nemibhobho yogutyulo kwindawo zogobityholo ngomnye wonobangela bezantyantyala zezikhukula zemvula kwingingqi zogobityholo kweli leKapa.
Oku kudizwe nguCeba wakwa ward 89 umnumzana uMonde Nqulwana emva kwemvula ekhokelele ekubeni amakhulu abahlali alale kwiholo loluntu kwingingqi yoogobityholo oo BM eSite B. Oka Nqulwana uthi indawo ekulahlwa kuzo inkukuma phakathi kwezindlu zikwanegalelo ekudameni kwamanzi kuba le nkukuma ayithuthwa ngexesha.

Uninzi lwabahlala kwimbacu bathi bavotele izindlu, imisebenzi nezindlu zangasese

11th August 2016 Mzi Velapi 0

Ngomhla wolonyulo, iElitsha ithe yandwendwela izitishi zolonyulo ibuza abo sebevotile ukuba zintoni na abenethemba lokuba zizakutshintsha endaweni abahlala kuzo emveni kokuba bevotile.
Uninzi lwabo ingabantu abangomama kwaye behlala kwindawo zembacu, baxelele iElitsha ukuba bafuna ukuba bakhwelwe izindlu, babenezindlu zangasese ezigungxulwayo eziphakathi endlwini kwaye namathuba emisebenzi azakwanda.  Eliphephandaba liqale e ward 95 equka Inkanini, Kuyasa, Monwabisi kunye noMrhabulo Triangle, liye landwendwela isitishi solonyulo esise Khulangolwazi Educare Centre nase The Ark Educare centre.