Imbongi yaseRhini isebenzisa isiXhosa ukufikelela ebantwini

15th September 2017 0

Kule nyanga yenkcubeko eli phepha lizakuphathela iimbongi, abadlali baseqongeni, abaxhentsi kunye nababhali abaphakamisa iilwimi zesintu nabazingcayo ngenkcubeko yabo. Ibali lokuqala lelembongi ephuma kwisixeko sengcwele eRhini uNqontsonqa.

Libinze ngoncedo kwizikolo isebe lezemidlalo nenkcubeko

26th June 2017 0

Nanjengokuba isaqhubeka imibhiyozo yenyanga yolutsha eMzantsi-Afrika isebe lezemidlalo nenkcubeko kwiphondo le Mpuma-Koloni lizeke emzekweni kumsitho ububanjelwe kwiholo yoluntu iGompo Community Hall nalapho belinikezela ngezipho kulutsha. […]

Bafakelwa iikhamera abahlali base Duncan Village

25th May 2017 0

Umasipala ombaxa iBuffalo City usungule iphulo lokufakela iikhamera zalemihla kwiilokishi ezahlukeneyo eMonti. Enye yelokishi ezizakuthi zixhamle kweliphulo yilokishi yaseDuncan Village, kodwa abanye babahlali kule ngingqi […]

Baxhotyisiwe abathandana besisini esinye eMonti

19th May 2017 0

  Bangaphaya kwamashumi amahlanu abantu abathandana besisini esinye, abadibene kwiholo yoluntu, iGompo Community Hall, eZiphunzane, eMonti ngoLwesithathu. Kulandela imibiko yeendaba kutshanje yokuphathwa kakubi kwabantu abathanda […]

Abazosuswa oonomarike eMdantsane Highway

14th November 2016 0

Umasipala ombaxa waseBuffalo City uzikhabela kude iingxelo zokuba uceba ukubasusa oonomarike abathengisa kwirenki yeeteksi, eHighway, eMdantasane kwiphondo leMpuma Koloni.